آنتی ویروس Nod32

مزایای نرم افزارخصوصیات شبکه ای
حفاظت از ایستگاههای کاری

حفاظــت از رایانــه هــای شــبکه در مقابــل طیــف وســیعی از ویروســها، تروجانهــا، بدافزارهـا، کدهـای مخـرب، جاسـوس افزارهـا و هرزنامــه هــا بــا کمتریــن اســتفاده از منابــع سیســتم و بــدون ایجــاد ســربار اضافــی در عملکــرد رایانــه هــا.
حفاظت از رایانه های شبکه

حفاظــت از رایانــه هــای شــبکه در مقابــل جاسـوس افزارهـا بـا بهـره گیـری از تکنولـوژی «Threats Sense» و پویــش ابــری قدرتمنــد و همچنیــن فیلتــر کــردن ایمیــل هــای ارســالی و دریافتــی و جلوگیــری از ورود هرزنامــه هــا بــا اســتفاده از مــاژول اختصاصــی «AntiSpam»
کنترل دسترسی به داده ها

صرفـه جویـی در مصـرف پهنـای بانـد اینترنـت بــا مســدود کــردن دسترســی کاربــران بــه وب ســایتهای بــا ترافیــک بــاال، نظــارت بــر داده هــای تبادلــی بــا تکیــه بــر مــاژول دیــواره آتــش دوطرفــه و کنتــرل بــر رســانه هــای ذخیــره ســازی جانبــی از قابلیتهــای مهــم ایــن محصــول مــی باشــد.
کنترل دسترسی به داده ها

جلوگیــری از دسترســی افــراد غیرمجــاز در خــارج از شــبکه بــه داده هــای موجــود بــا بهــره گیــری از دیــواره آتــش دو طرفــه، ممانعت از اتصــال افــراد غیــر مجــاز بــه دســتگاههای بــی ســیم (Wi-Fi) موجــود در شــبکه، قابلیــت مســدود ســازی دسترســی کاربــران بــه درگاههــای «USB»، درایوهــای نــوری، پرینترهــا و ... از طریــق کنســول مدیریتــی نــرم افــزار ضــد ویــروس و توســط مدیــر شــبکه.